Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

No Comment


Tài chính hoàn toàn khác với kế toán. Hơn nữa, tài chính cũng hiển nhiên là mối quan tâm hang đầu của Sếp. Tuy nhiên, khác với “dân” tài chính kế toán phải học tài chính trong nhiều năm, Sếp chỉ cần học tài chính kế toán trong thời gian ngắn là đủ. Bởi vì công việc của Sếp khác với công việc của “dân” tài chính kế toán.
Các mảng chức năng như hành chính, nhân sự, kinh doanh, sản xuất,… đôi khi người ta có thể quản lý theo cảm tính. Tuy nhiên, mảng tài chính và mảng kế toán là 2 mảng có tính chuyên ngành, chuyên sâu rất cao. Do vậy, không thể có sự hiểu biết đầy đủ và chính xác về tài chính và kế toán, cũng như không thể quản lý tài chính và kế toán tốt nếu không học về tài chính và kế toán.
Tuy nhiên, tài chính và kế toán lại là 2 mảng rất khác nhau, cho nên việc học tài chính và việc học kế toán cũng khác nhau. Hơn nữa, không chỉ có sự khác biệt giữa tài chính và kế toán, mà còn sự khác biệt rất lớn giữa Tài chính dành cho “dân” tài chính và Tài chính dành cho Sếp
Qua chương trình “Tài chính – kế toán dành cho Lãnh đạo” của PTC, Sếp có thể có cái nhìn tổng quan về tài chính kế toán và tài chính - kế toán doanh nghiệp; biết cách tổ chức công tác quản trị tài chính cho doanh nghiệp; biết cách phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp; hiểu rõ tất cả các kênh huy động vốn có thể có hiện nay…
 
HIỆN FOOTER