Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013


Mục tiêu của chương trình: 

- Nhận biết được những vấn đề chính của quản lý kênh phân phối và hoạt động bán hàng.

- Biết cách thiết kế hệ thống phân phối và lựa chọn thành viên phân phối

- Biết cách điều chỉnh và quản lý hệ thống phân phối

- Hiểu rõ qui trình bán hàng chuyên nghiệp

- Hiểu rõ quy trình tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng

 
TT
Học phần
Nội dung chi tiết
1
Quản lý kênh phân phối và quản lý hoạt động bán hàng
- 10 hoạt động cơ bản trong quản lý hoạt động bán hàng
- Nắm tình hình địa bàn, lưu trữ thông tin và hệ thống báo cáo
- Xây dựng chính sách kinh doanh và hệ thống phân phối
- Phát triển hệ thống phân phối theo chiều dọc và chiều ngang
2
Thiết kế hệ thống phân phối
-  Phân phối và chiến lược Marketing của công ty
-  Số cấp và chức năng kênh phân phối
-  Quy trình thiết kế hệ thống phân phối
-  Bài tập thực hành thiết kế kênh phân phối
3
Lựa chọn thành viên phân phối
- Đánh giá đối tác phân phối
- Các điều khoản trong hợp đồng phân phối
- Thực hành lựa chọn thành viên phân phối
- Năng lực và phong cách đàm phán với nhà phân phối
4
Tuyển dụng và đào tạo lực lượng bán hàng
- Quy trình tuyển dụng lực lượng bán hàng
- Quy trình phỏng vấn, hướng dẫn nhân viên
- Quy trình đào tạo nhân viên bán hàng: đào tạo tại văn phòng, đào tạo tại thị trường
- Hỗ trợ và giám sát lực lượng bán hàng
5
Quy trình bán hàng chuyên nghiệp
- Giao tiếp với khách hàng
- Tìm hiểu nhu cầu khách hàng
- Trình bày thuyết phục khách hàng
- Giải quyết các phản đổi của khách hàng
- Kết thúc bán hàng thành công
6
Quản lý và điều chỉnh hệ thống phân phối
-  Đào tạo và động viên các thành viên phân phối
- Tiêu chí đánh giá và quản lý thành viên phân phối
- Mâu thuẫn trong kênh phân phối
- Điều chỉnh kênh phân phối
- Phát triển kênh phân phối

 
HIỆN FOOTER