Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013


ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ    
  • Là cấp quản lý điều hành doanh nghiệp - những người không chuyên về tài chính kế toán.
  • Cụ thể: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng/ Phó các Phòng, Ban, Bộ Phận của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
   • Chương trình này không giúp bạn trở thành chuyên gia tài chính, mà chỉ giúp bạn nghiên cứu tài chính dưới góc độ của một nhà quản lý không chuyên về tài chính kế toán.
    MỤC TIÊU HỌC TẬP
    Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, bạn có thể:
     • Có cái nhìn tổng quan về tài chính, tài chính doanh nghiệp;
     • Biết cách tổ chức & quản lý công tác quản trị tài chính doanh nghiệp;
     • Hoạch định tài chính doanh nghiệp;
     • Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp;
     • Thảo luận thời điểm sử dụng tư vấn tài chính và sử dụng tư vấn tài chính như thế nào. 
     NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
     Phần I: Tổng quan về tài chính
      • Tài chính?
      • Tài chính doanh nghiệp?
      • Quản trị tài chính doanh nghiệp?
      • Thị trường tài chính?
      Phần II: Công tác quản trị tài chính doanh nghiệp
       • Mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp;
       • Thẩm định dự án đầu tư về mặt tài chính;
       • Huy động vốn cho doanh nghiệp: các kênh huy động vốn, ưu và nhược điểm của từng kênh;
       • Quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp;
       • Kế hoạch tài chính/ hoạch định ngân sách;
       Phần III: Phân tích tài chính
        • Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp;
        • Phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp;
        • Phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp;
        • Phân tích lưu chuyển dòng tiền của các hoạt động.
        Phần IV: Một số chuyên đề đặc biệt về tài chính
         • Sơ lược định giá doanh nghiệp và định giá chứng khoán.
         • Quản lý rủi ro ngoại hối;
         Phần V: Thảo luận sử dụng tư vấn tài chính
          
         HIỆN FOOTER