Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO LÃNH ĐẠO CẤP CAO
Giám đốc điều hành
Phân tích báo cáo tài chính
Tư tưởng Kinh doanh
Quản trị Chiến lược
Chiến lược Đại Dương Xanh
Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo
Quản trị thương hiệu và Tiếp thị dành cho lãnh đạo
Mô hình quản trị Thẻ điểm cân bằng
Văn hóa doanh nghiệp
Nhân sự dành cho lãnh đạo
Pháp luật dành cho lãnh đạo
Thuế dành cho lãnh đạo
Tài chính dành cho Lãnh đạo
Kế toán dành cho Lãnh đạo
Phương pháp tư duy & Ra quyết định
Quan hệ truyền thông & Quan hệ công chúng
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG
Quản Lý Con Người
Năng Lực Quản Trị Dành Cho Quản Lý Cấp Trung
Quản Trị Dự Án
MBO, SMART & KPIs/ Quản trị mục tiêu
Lãnh đạo và phát triển nhân viên
Lập kế hoạch và triển khai công việc hiệu quả
Kỹ Năng Tư Duy Chiến Lược
Kỹ Năng Tạo Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên
Kỹ Năng Quản lý Cuộc họp
Kỹ Năng Huấn Luyện & Dẫn dắt nhân viên
Kỹ Năng Quản Trị Sự Thay Đổi
Kỹ năng Giao việc và Ủy quyền
Nghiên Cứu Thị Trường
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO BỘ PHẬN MARKETING & SALES
Xây Dựng Chiến Lược Và Lập Kế Hoạch Marketing
Quản Lý Dự Án Marketing
Phân Tích Thông Tin cho Những Quyết Định Marketing
Digital Marketing/ Marketing Kỹ Thuật Số
Quản Trị Thương Hiệu
Giám Sát Bán Hàng chuyên nghiệp
Quản Lý Bán Hàng
Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp
Chăm Sóc Khách Hàng
Hành Vi Người Tiêu Dùng
CRM/ Quản Trị Mối Quan Hệ Với Khách Hàng
Kỹ Năng Đàm phán & Thương lượng
Dự báo Thị trường và Kế hoạch bán hàng
Xây dựng Hệ thống phân phối
Trade Marketing/ Hỗ trợ Thương mại
Kỹ năng Trưng bày Hàng hóa
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO BỘ PHẬN SẢN XUẤT
Kỹ Năng Tạo Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên
Kỹ Năng Quản lý Cuộc họp
Kỹ Năng Huấn Luyện & Dẫn dắt nhân viên
Kỹ năng Giao việc và Ủy quyền
Chiến lược và kế hoạch sản xuất
Quản lý sản xuất
Quản lý chất lượng
Quản lý hậu cần sản xuất
5S/ Ứng dụng Mô hình 5S
Kaizen/ Phương pháp Cải tiến Liên tục
Lean Manufacturing/ Quản trị Lean trong sản xuất
Mô hình quản lý sản xuất tiên tiến
Kiểm soát chi phí trong sản xuất
Quản lý Đội ngũ trong Sản xuất
Đánh giá nhân sự trong sản xuất
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO BỘ PHẬN NHÂN SỰ
Văn hóa doanh nghiệp
Chiến Lược Nhân Sự
Tuyển Dụng nhân sự
Đào tạo & Phát triển Nguồn Nhân Lực
Xây dựng Chính sách chế độ
Pháp luật hiện hành về lao động
Kỹ Năng Phỏng Vấn & Tuyển Chọn Nhân sự
Kỹ năng giảng dạy
Đánh giá nhân sự
Lương thưởng và Chế độ Đãi ngộ
Kỹ Năng Giao Tiếp Hiệu Quả
Kỹ Năng Giải Quyết Xung Đột
Kỹ Năng Đàm phán & Thương lượng
Kỹ Năng Thuyết Trình
Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề
Kỹ Năng Làm Việc Nhóm
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO BỘ PHẬN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN
Kỹ Năng Đàm phán & Thương lượng
Quản lý & Kiểm soát Tài chính
Chiến lược Tài chính
Tài Chính Doanh Nghiệp
Phân Tích Tài Chính Và Hoạch Định Đầu Tư
Chiến Lược Đầu tư
Hệ thống thuế doanh nghiệp
Kế toán Quản trị
Thị trường chứng khoán
Thị trường ngoại hối
Phân tích đầu tư vốn
Phân tích báo cáo tài chính
Phân tích đầu tư nợ
Quản lý danh mục đầu tư
Chuẩn mực kế toán và Báo cáo tài chính
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VỀ KỸ NĂNG MỀM
Kỹ năng Giải quyết  Vấn đề và Ra quyết định
Kỹ Năng Tư Duy Chiến Lược
Kỹ Năng Tạo Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên
Kỹ Năng Huấn Luyện & Dẫn dắt nhân viên
Kỹ Năng Quản Trị Sự Thay Đổi
Phân công Phân nhiệm và Ủy thác Công việc
Kỹ Năng Phỏng Vấn & Tuyển Chọn Nhân sự
Kỹ Năng Giao Tiếp Hiệu Quả
Kỹ Năng Giải Quyết Xung Đột
Kỹ Năng Đàm phán & Thương lượng
Kỹ Năng Thuyết Trình
Teamwork Skills/ Kỹ Năng Làm Việc Nhóm
Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo
Kỹ Năng Nói Trước Công Chúng
Kỹ Năng Giám Sát
Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian
Kỹ năng quản trị và thu hồi công nợ
Kỹ năng Trưng bày Hàng hóa                      
 
HIỆN FOOTER