1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG
 • Năng lực quản trị dành cho cấp trung
 • MBO, SMART & KPIs/ Quản trị mục tiêu
 • Lãnh đạo và phát triển nhân viên
 • Lập kế hoạch và triển khai công việc hiệu quả
 • Kỹ năng tư duy chiến lược
 • Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên
 • Kỹ năng quản lý cuộc họp
 • Kỹ năng huấn luyện và dẫn dắt nhân viên
 • Kỹ năng giao việc và ủy quyền
2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VỀ BÁN LẺ

2.1. VỀ PHÂN PHỐI VÀ BÁN LẺ
 • Quản lý kênh phân phối hiệu quả
 • Quản lý cửa hàng
 • Hành vi tâm lý người tiêu dùng
 • Quản lý tồn kho, công nợ, dòng tiền
 • Nâng cao chất lượng dịch bán lẻ

2.2. VỀ QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO
 • Lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả
 • Quản lý và giám sát công việc hiệu quả
 • Quản trị đội ngũ
 • Quản lý sự thay đổi
 • Lãnh đạo đội ngũ bán hàng
2.3. VỀ BÁN HÀNG VÀ QUẢN LÝ BÁN HÀNG
 • Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
 • Kĩ năng đàm phán kinh doanh
 • Chăm sóc khách hàng
 • Quản lý và chăm sóc khách hàng
 • Quản lý bán hàng hiệu quả 

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO BỘ PHẬN SẢN XUẤT 
 • Chiến lược và kế hoạch sản xuất
 • Quản lý sản xuất
 • Quản lý chất lượng
 • Quản lý hậu cần sản xuất
 • 5S/ Ứng dụng Mô hình 5S
 • Kaizen/ Phương pháp Cải tiến Liên tục
 • Lean Manufacturing/ Quản trị Lean trong sản xuất
 • Mô hình quản lý sản xuất tiên tiến
 • Kiểm soát chi phí trong sản xuất
 • Quản lý Đội ngũ trong Sản xuất
 • Đánh giá nhân sự trong sản xuất
4. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO BỘ PHẬN NHÂN SỰ 
 • Chiến lược nhân sự
 • Tuyển dụng nhân sự
 • Đào tạo & phát triển nguồn nhân lực
 • Xây dựng chính sách chế độ
 • Pháp luật hiện hành về lao động
 • Kỹ năng phỏng vấn và tuyển chọn nhân sự
 • Kỹ năng giảng dạy
 • Đánh giá nhân sự
 • Lương thưởng và chế độ đãi ngộ
5. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VỀ KỸ NĂNG MỀM 
 • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
 • Kỹ năng giải quyết xung đột
 • Kỹ năng thương lượng và đàm phán
 • Kỹ năng thuyết trình
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng tư duy sáng tạo
 • Kỹ năng quản lý thời gian--------------------
TỔ CHỨC ĐÀO TẠO PTC
Địa chỉ: Tòa nhà HH2, Lê Văn Lương, Hà Nội
Hotline: 0904989996 | Email: info@ptc.org.vn
Website: www.ptc.org.vn
 
HIỆN FOOTER